> Nieuws
> Over Vemi
> Contact opnemen
> Veel gestelde vragen
  Zondag 14 juli 2024  
     
 

 
 
Informatie: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

 
Vemi Miniaturen - Algemene verkoop en levering voorwaarden
Geldig vanaf 7 januari 2007

Toepasselijkheid voorwaarden
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vemi Miniaturen (hierna: Vemi) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Aanbiedingen/acceptatie overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Vemi zijn vrijblijvend en Vemi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vemi. Vemi mag ten alle tijden bestellingen weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vemi dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Leeftijd bepalingen

Als onze producten zijn niet geschikt voor kinderen onder de 48 maanden (4 jaar). Door onze producten te bestellen verklaart u, dat u zult voorkomen dat kinderen onder deze leeftijd onze producten hanteren.

Product prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vemi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van haar producten te wijzigen.

Betaling van bestellingen

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestel-proces. Indien u met enige betaling in gebreke bent, heeft Vemi het recht (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vemi.

Levering voorwaarden
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u en pas wanneer uw betaling is ontvangen. Bezorging van alle producten wordt uitgevoerd door TNT. Vemi kan de exacte aankomst datum niet garanderen gezien Vemi afhankelijk is van TNT voor de bezorging van de post aan haar klanten.

Eigendoms voorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vemi verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 
2007© Vemi Miniaturen | | Sitemap